Ak-kala
 
Akchagelin
 
Kyuzeligyr
 
 
 
Izmukshir
 
Devkeshen
 
Kalyly-Gyr