Kyuzeligyr
 
Kunya-Urgench
 
Kalyly-Gyr
 
 
 
Ak-kala
 
Devkeshen
 
Akchagelin