Ismamut-ata
 
Akchagelin
 
Shasenem
 
 
 
Ak-kala
 
Gyaur-Kala
 
Kalyly-Gyr