Ismamut-ata
 
Damla
 
Kunya-Urgench
 
 
 
Izmukshir
 
Ak-kala
 
Shasenem